ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณะสุขมูลฐาน

ตารางที่ ๕ การบริการสาธารณะสุข ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่

สถานพยาบาล

ที่ตั้ง

หัวหน้าสถานพยาบาล

พื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)วังกวาง

บ้านวังกวาง หมู่ที่ ๑

นายพงษ์ศักดิ์ จันตืน(ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังกวาง)

หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๙, ๑๐,๑๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ดงคล้อ

บ้านดงคล้อ หมู่ที่ ๖

นายอนุชิต เกียรติณรงค์(รักษาการผู้อำนวยการ      รพ.สต.ดงคล้อ)

หมู่ที่ ๕,๖,๘

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล