ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง

สภาพสังคม

          สภาพสังคมจะได้กล่าวถึงส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ (๑) การศึกษา (๒) สาธารณะสุข และ(๓) สถาบันและองค์กรทางศาสนา

การศึกษา ประกอบด้วย (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง (๒)โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน ๕ แห่ง (๑)มัธยมศึกษาจำนวน ๑ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน ๑ แห่ง

ตารางที่ ๔ สถานศึกษาในตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

โรงเรียนบ้านวังกวาง

บ้านวังกวาง หมู่ ๑

๔๘๖

อนุบาล ม.ปลาย

โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ

บ้านห้วยหินลับหมู่

๗๗

ป.๑ ป.๖

โรงเรียนบ้านซำม่วง

บ้านซำม่วง หมู่ ๕

๑๑๘

ป.๑ ป.๖

โรงเรียนบ้านดงคล้อ

บ้านดงคล้อหมู่ ๖

๘๔

ป.๑ ป.๖

โรงเรียนบ้านฟองใต้

บ้านฟองใต้หมู่ ๗

๕๓

ป.๑ ป.๖

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

บ้านห้วยยางทอง หมู่ ๙

-

ม.๓ , ม.๖

ศพด.บ้านวังกวาง

บ้านวังกวาง หมู่ ๑

๖๘

เด็กเล็ก

ศพด.บ้านซำม่วง

บ้านซำม่วง หมู่ ๑

๓๓

เด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์

             

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ตารางที่ ๖ องค์กรทางศาสนาในตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ

วัด/สำนักสงฆ์

สถานที่ตั้ง

วัดศรีสมพร

หมู่ ๑ บ้านวังกวาง

วัดรัตนวราราม

หมู่ ๓ บ้านไร่ใต้

วัดห้วยหินลับ

หมู่ ๔ บ้านห้วยหินลับ

วัดบ้านซำม่วง

หมู่ ๕ บ้านซำม่วง

วัดป่าดงคล้อ

หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ

วัดผาน้ำเที่ยง

หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ

วัดสามแยก

หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ

วัดป่าฟองใต้

หมู่ ๗ บ้านฟองใต้

สำนักสงฆ์ผาลาน้อย

หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย

๑๐

สำนักสงฆ์โค้งเหล็ก

หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย

๑๑

สำนักสงฆ์ซำบอน

หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย

๑๒

วัดป่าห้วยยางทอง

หมู่ ๙ บ้านห้วยยางทอง

๑๓

วัดป่าสันติธโรธรรม

หมู่ ๑๐ บ้านโป่งนกแก้ว

๑๔

วัดโพธิ์เงิน

หมู่ ๑๑ บ้านวังกวาง

 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว 

          จังหวัด เพชรบูรณ์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล