ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง

 

เศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะประกอบด้วย (๑) อาชีพและ (๒) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมดังตารางดังต่อไปนี้

 

ตารางที่ ๒ ข้อมูลอาชีพประชากรตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ที่

อาชีพ

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

ทำไร่

๗๐

ข้าวโพด ข่าวไร่ หอมผักชี พืชตระกูลถั่ว กาแฟ

ทำสวน

๑๐

สวนยางพารา ส่วนผลไม้ เช่น มะขามหวาน ลำไย

รับจ้าง

๑๐

แรงงานภาคเกษตรกรรม

ค้าขาย

ร้านชำ ร้านซ่อม รับซื้อผลิตผลการเกษตร

อื่น ๆ

รับราชการ หาของป่าขาย ฯลฯ

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว

     ๒.๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

ตารางที่ ๓ หน่วยธุรกิจในตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

หน่วยธุรกิจ

จำนวน

โรงสีข้าว

๑๘

ปั๊มน้ำมัน (ปั้มหลอด)

๒๕

ร้านค้า

๔๘

ร้านซ่อม

ที่มา : แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล