ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองคลัง อบต.วังกวาง

 

   
  นางสายฝน นาคทอง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
     
นางสาวรัตนาวรรณ คูณเหง้า   นางสาวอาทิตยา  หมื่นยงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
     
     
นางมันทนา ใจซื่อ   นายไพรัตน์ ศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

     
     
     
นายสิทธิเดช คำแพ    นางสาวสโรชา  จันสีดา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

พนักงานจ้างทั่วไป  
     
     

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองช่าง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ article
หน่วยตรวจสอบภายใน