ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
ติดต่ออบต.วังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
สมาชิกสภา อบต.วังกวาง

   
  นายจิตร จันสีดา  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
     
     
     
รองประธานสภา อบต.วังกวาง    เลขานุการสภา อบต.นาป่า 
     
   
นายละเสก นามผา    นายอาคม  สายคำเลิศ
ส.อบต หมู่ที่ 1    ส.อบต หมู่ที่1 
     
     
นายวีใช ด้วงทอง   นายศราวุฒิ  กองเกิน
 ส.อบต หมู่ที่ 2   ส.อบต.หมู่ที่ 2 
     
     
นายพงศกร  วังจันดี   นายรวย  คำแก่
ส.อบต หมู่ที่ 3     ส.อบต. หมู่ที่ 3
     
     
นายอนันต์  สีสุนทร   ---------------
 ส.อบต หมู่ที่ 4    ส.อบต หมู่ที่ 4
     
     
นางวงเดือน  ขวัญหลาย   ----------------------
ส.อบต หมู่ที่ 5     ส.อบต หมู่ที่ 5
     
     
นายประดับ  คัมภีร์    นายสมนึก  พรมมี
ส.อบต หมู่ที่ 6   ส.อบต หมู่ที่ 6 
     
   
---------------------   -----------------
ส.อบต หมู่ที่ 7    ส.อบต หมู่ที่ 7 
     
     
นายอิ๊ก  พูลสาริกิจ   -------------------
 ส.อบต หมู่ที่ 8    ส.อบต หมู่ที่ 8
     
     
นายสมชาย  ทาทอง   นายสุบรรณ  ปะทะมา
ส.อบต หมู่ที่ 9   ส.อบต หมู่ที่ 9
     
     
นางศริรพร คู้ฟา   นายทองพูน  คำเก่า
ส.อบต หมู่ที่ 10     ส.อบต หมู่ที่ 10
     
     
นายชัญชาญ  ขวัญแจ่ม   นายวาธีร์  จันอิน
ส.อบต หมู่ที่ 11   ส.อบต หมู่ที่ 11
     
     

 
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

ผู้บริหาร อบต.วังกวางCopyright © 2018 All Rights Reserved. รับออกแบบเว็บ โทร. 095 481 4459 Design By Marisateam_Ohm